Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

27 sty 2023

Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Wniosek o refundacje podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych lub nie później do dnia 29 lutego 2024 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem portalu empatia lub ePUAP. Wniosek złożony w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski o refundacje podatku VAT  składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

O wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. może ubiegać się odbiorca paliw gazowych, w przypadku gdy:

 • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków
  do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub  zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł (w gospodarstwie domowym jednoosobowym) lub wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę (w gospodarstwie domowym wieloosobowym).

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego obejmującą okres od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.;
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania refundacji podatku VAT, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o refundacji podatku VAT na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.  

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Wzór wniosku o refundację podatku VAT można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, natomiast wersja papierowa dostępna jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach ul. Świerkowa 45.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-01-27
Data publikacji:2023-01-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:744