Dodatek energetyczny

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach ul. Świerkowa 45,

godziny pracy urzędu: poniedziałek - 8:00 - 16:00wtorek - piątek - 7.30 - 15.30

składanie wniosków - pokój nr 40, informacja  tel. 87 565 93 63

 

Ważne!

Wypłata dodatku energetycznego zostaje zawieszona do 31 grudnia 2023 r. 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ),

- obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. poz. 393) 

 

Informacje ogólne

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

 

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
  2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d.
  3. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

4) Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

5) Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

6) Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia  30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł / miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł / miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł / miesiąc.

 

Wymagane dokumenty:

 - wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

 -  kopia umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, oryginał do wglądu;

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach ul. Świerkowa 45,

godziny pracy urzędu:  

poniedziałek 8:00 – 16:00

wtorek – piątek 7:30 – 15:30

składanie wniosków - pokój nr 40, tel. 87 565 93 63

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-26
Data publikacji:2017-07-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:6392