Deklaracja dostępności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Deklaracja Dostępności strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Data publikacji strony internetowej: 22-09-2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22-09-2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 21-09-2020 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21-03-2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Skrocka, adres poczty elektronicznej sekretariat(a)gops.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 565 93 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Suwałki

Adres organu odwoławczego: ulica Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@gmina.suwalki.pl

Telefon organu odwoławczego: 875659300

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze wejście główne oraz wejście boczne od ulicy Świerkowej.

Oba wejścia posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

W holu głównym po lewej stronie znajduję się winda.

W ciągach komunikacyjnych nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na dwóch kondygnacjach budynku bez ograniczeń architektonicznych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze za BOI oraz na I piętrze.
Przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu, wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.

Udogodnienia

  1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB
  2. strona posiada wersję o dużym kontraście
  3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada aplikacji mobilnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-22
Data publikacji:2020-09-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4623