Asystent rodziny

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które oznacza osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą.

Podstawa prawna :

  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 821)
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz.  U. z 2020 r., poz. 1329)

Zgodnie z  Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. jedną z form pomocy rodzinom jest możliwość wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez asystenta rodziny.

Asystent rodziny przyznawany jest na wniosek rodziny lub wniosek pracownika socjalnego, placówki szkolnej postanowienia sądu.

Praca asystenta rodziny ukierunkowana jest na zmianę niekorzystnej dla rodziny sytuacji, osiągnięcie przez nią pełnej samodzielności oraz niezależności życiowej. Asystent rodziny mając na celu przede wszystkim wspieranie rodziny wychowującej dzieci, w prawidłowym wykonywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub dążenie do stworzenia warunków umożliwiających powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej ma określone zadania, do których należy m. im.:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

 Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-24
Data publikacji:2021-05-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2387